DE AMSTERDAMSE WONINGCORPORATIES KUNNEN EN WILLEN GRAAG MEER NIEUWE
SOCIALE HUURWONINGEN BOUWEN. DE DOELGROEP, MENSEN MET LAGE INKOMENS,
GROEIT WEER. DOOR BOUW VAN NIEUWE SOCIALE HUURWONINGEN EN HET BIEDEN VAN
DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN VOOR HUURDERS MET MIDDENINKOMENS, WILLEN ZIJ
ZORGEN VOOR VOLDOENDE WONINGEN VOOR DE DOELGROEP. DE CORPORATIES
BLIJVEN OOK INVESTEREN IN DE LEEFBAARHEID IN BUURTEN EN STIMULEREN
DAARBIJ VOORAL DE INZET VAN BEWONERS ZELF. DIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE
CONCLUSIES DIE DE AMSTERDAMSE FEDERATIE VAN WONINGCORPORATIES VANDAAG
TREKT BIJ DE PUBLICATIE VAN DE GEZAMENLIJKE JAARCIJFERS VAN ALLE
HOOFDSTEDELIJKE WONINGCORPORATIES._ __

· Op 1 januari 2016 hadden de corporaties in Amsterdam 186.670
woningen in bezit. Dat zijn zowel zelfstandige woningen (178.389) als
studentenkamers. Het totale bezit van de corporaties was een jaar
geleden, op 1 januari 2015, nog 189.573 woningen.

· Tweeënveertig procent (178.389) van het aantal _
zelfstandige_ woningen in Amsterdam (423.000) is nu een _zelfstandige_
corporatiewoning

· De gemiddelde kale huurprijs van de sociale huurwoningen van
de Amsterdamse corporaties is 479 euro.

· De groep van mensen met een laag inkomen (max 34.911 euro)
groeit in Amsterdam: van 49 procent in 2013 naar 51 procent in 2015. Dit
komt vooral door instroom van veel jonge mensen naar de stad, daaronder
een grote groep vluchtelingen met verblijfsvergunning. Ook groeit de
groep ouderen met lagere inkomens na pensionering.

INVESTEREN IN NIEUWBOUW NODIG

De corporaties vinden het belangrijk dat ook de mensen met lage inkomens
een betaalbare woning kunnen vinden in de stad. Deze doelgroep groeit
weer. Daarom willen de Amsterdamse corporaties weer meer nieuwe sociale
huurwoningen bouwen.

De corporaties kunnen dat ook weer. Hun financiële positie is gezonder
dan enkele jaren geleden, onder meer doordat zij sneden in de kosten en
de bedrijfsprocessen efficiënter maakten. Ook willen ze samenwerken met
marktpartijen om te zorgen voor woningen voor mensen met een
middeninkomen, zodat zij kunnen doorstromen uit sociale huur.
MANIFEST

De corporaties gaan dan ook samen met de Stadsregio Amsterdam op zoek
naar locaties voor nieuwbouw van sociale huur. Zij hebben hiertoe
op 22 juni 2016 een gezamenlijk Manifest uitgebracht, dat ook wordt ondertekend
door de Huurdersverenigingen in Amsterdam en Utrecht. Voor de
projecten die zij vanaf 2018 willen gaan bouwen, moet binnenkort al
duidelijk zijn wat de nieuwe bouwlocaties zijn.[1]

· In 2015 leverden de corporaties 1.654 nieuwbouwwoningen op
in Amsterdam, waarvan 727 sociale huurwoningen en 440 studentenwoningen.
· Zij renoveerden 1.029 woningen op hoog niveau (á 25.000
euro of meer per woning). Daarvan werden er 870 weer verhuurd voor een
prijs onder 711 euro in de sociale huursector. De vele kleinere
renovaties ( minder dan 25.000 euro) zijn hierin niet meegenomen.

INVESTEREN IN LEEFBAARHEID VAN BUURTEN

Ondanks het feit dat de mogelijkheden voor corporaties onder de nieuwe
Woningwet (juli 2015) beperkt zijn, blijven ze zich ook inzetten voor
leefbaarheid in de Amsterdamse buurten. Leefbaarheid betekent een
schone, hele en veilige woonomgeving waar bewoners geen overlast van
elkaar ondervinden. Uit promotieonderzoek [2] van wetenschapper Gerard
van Bortel (TU Delft) bleek recent dat vooral corporaties een
verbindende rol spelen in buurten. Ze kennen hun bewoners en onderhouden
veel contact met de gemeente, zorg en welzijnspartners. Het doel is om
mensen te stimuleren meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen
woonomgeving. De corporatie zorgt bijvoorbeeld voor een buurthuiskamer,
de bewoners vullen zelf in welke activiteiten daar plaats vinden.

De corporaties hebben ook oog voor huurders die minder zelfredzaam zijn
en willen voorkomen dat zij in problemen komen. Bij huurschuld wordt
snel gekeken wat er aan de hand is en hoe de huurder kan worden geholpen
door bijvoorbeeld een maatschappelijk hulpverlener. Het aantal
huisuitzettingen vanwege huurschuld is daardoor in 2015 gedaald naar
329. De corporaties willen liefst dat huisuitzetting vanwege huurschuld
helemaal niet meer nodig zal zijn! Ook overlast willen ze zoveel
mogelijk voorkomen. Als een huurder overlast veroorzaakt voor de buren,
schakelen ze snel door naar bijvoorbeeld Beter Buren of een Meldpunt
Zorg en Woonoverlast van de gemeente.

· Het complete Jaarbericht 2016 van de AFWC staat op onze
website. http://www.afwc.nl/publicaties/jaarbericht-afwc-2016/