De Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse corporaties en de gemeente hebben nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. De komende jaren gaan zij alle zeilen bijzetten om wonen in de stad betaalbaar te houden voor lage inkomens en middeninkomens en om deze doelgroepen voldoende woningen te kunnen aanbieden.

De partijen hebben drie ambities: meer betaalbare woningen aanbieden, meer nieuwe woningen bouwen en toewerken naar een stabiele voorraad sociale huurwoningen. Op 11 juni 2015 presenteren het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en het college van B&W de concept-afspraken. De komende weken worden deze afspraken ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Huurdersvereniging, de leden van de Federatie en de gemeenteraad.

Betaalbaarheid als hoogste prioriteit

De grote veranderingen ten opzichte van eerdere prestatieafspraken zijn dat betaalbaarheid van de woningen voor bewoners terug is als hoogste prioriteit en dat de voorraad van sociale huurwoningen van corporaties in de stad in evenwicht wordt gebracht. Zo blijven er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar.

De betaalbaarheid van sociale huurwoningen wordt gewaarborgd door af te spreken dat van elke vier woningen er drie worden aangeboden voor een huur –afhankelijk van de grootte van het huishouden- onder de € 576 of € 618. Ook werken huurders, corporaties en gemeente samen maatregelen uit voor huishoudens die desondanks betalingsproblemen krijgen. Een voorbeeld is dat de armste gezinnen met kinderen worden ontzien bij de jaarlijkse huurverhoging. Daar staat tegenover dat de drie partijen in de toekomst willen voorkomen dat hogere inkomens in de krappe sociale huursector blijven wonen.

6000 nieuwe sociale huurwoningen

De samenwerkingsafspraken leiden uiteindelijk tot een optimale inzet van de beschikbare financiële middelen voor sociaal wonen in Amsterdam, waarbij de drie partijen gezamenlijk bepalen waarin geïnvesteerd moet worden. Nieuwbouw neemt daarbij een belangrijke plek in: het is de bedoeling dat er de komende vijf jaar 6000 nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd. Daarnaast maken de gemeente, huurders en corporaties afspraken over gemengde wijken, beschikbaarheid en doorstroming, kwaliteit en huisvesting voor speciale doelgroepen zoals mensen die zorg nodig hebben, verblijfsgerechtigde asielzoekers en voormalig daklozen.

Bron en foto: Gemeente Amsterdam