Nieuw-West – Op de eerste dag van het zomerreces van de BC, donderdag 7 juli, had BC-voorzitter Achmed Baâdoud de bewoners van Louwershoek en Park Haagseweg uitgenodigd op een informatieavond over de bouw van tijdelijke één- en tweepersoons appartementen voor studenten en statushouders op de parkeerplaats van ACTA/Radion aan de Louwesweg. Een impressie…

Door: CeesFisser@westerpost.nl

10.000 nieuwe bewoners per jaar

Gemeentelijk wethouder Bouwen en Wonen, Laurens Ivens (SP), vertelde dat Amsterdam de komende jaren “huisvesting moet vinden voor zo’n 10.000 nieuwe bewoners per jaar”: jongeren en studenten die in Amsterdam willen studeren, en statushouders. [Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning gekregen hebben; erkende asielzoekers; CF.] De gemeente wil dat doen door tijdelijke huisvesting te bouwen, voor 5000 woningzoekenden, verspreid over Amsterdam [maar na protest van bewoners, voorlopig niet op IJburg(!), CF]. Een voorbeeld van extra woningen is Riekerhaven (De Key). Eén van de andere plekken waarop op korte termijn gebouwd kan worden, is de parkeerplaats vóór het ACTA-gebouw, in beheer van woningcorporatie De Alliantie.

Senior gebiedsontwikkelaar van De Alliantie, Lisette Langerwerf, zei dat haar corporatie “vanzelfsprekend bereid was” om op verzoek van de gemeente te kijken waar ze tijdelijk woonruimte zouden kunnen bouwen. Diverse locaties zijn onderzocht en de parkeerplaats van ACTA is volgens De Alliantie een geschikte plek, omdat er al tijdelijke huisvesting van jongeren is. “Die parkeerplaats wordt nu ook gebruikt voor dingen die niet goed zijn, dus de ontwikkeling van het terrein is een manier om het gebied beter te beheren.” Volgens de plannen komen er 114 units voor één- en tweepersoons huishoudens, in totaal voor ca. 140 personen. Voordat in augustus een aanvraag van de noodzakelijke Omgevingsvergunning wordt ingediend, is er voor bewoners gelegenheid om in overleg met De Alliantie verwachte knelpunten te bespreken. De bouw start in januari 2017; de oplevering staat voor maart 2017 gepland.

Onafhankelijk gesprekleider Frank Ratelband vroeg aan BC-voorzitter Achmed Baâdoud (PvdA) of hij blij is, met dit plan? “Ja zeker”, zei Baâdoud, “want net zoals bij de bouw van 580 extra woningen op Riekerhaven, wil Nieuw-West graag meewerken, maar niet alleen voor statushouders! De helft van de woningen is bedoeld voor jongeren en studenten. Want we willen dat de statushouders zo snel mogelijk participeren en integreren in Nieuw-West.” Baâdoud verwacht dat de menging met jongeren daar aan bijdraagt.

Daarna was het woord aan de bewoners. De circa 50 bewoners die van de gelegenheid gebruik maakten, ageerden hoofdzakelijk tegen twee punten.

Radion onder vuur

Het eerste punt is de, in de ogen van de insprekers, wildgroei van schuttingen en bouwsels van Radion en de Broedplaats, en ongecontroleerde stalling van voertuigen op de parkeerplaats. Ook de aan Radion verleende vergunningen (24/7 open) werden door bewoners zowel uit Louweshoek als uit Park Haagseweg flink bekritiseerd. Op het punt van de wildgroei van schuttingen, zei Baâdoud, dat hij de afdeling Handhaving meteen zou informeren. Als de woningen worden opgeleverd, komt er een beheerorganisatie ter plaatse.

Zorgen over bezonning

De bewoners van Louweshoek die nu uitkijken op het ACTA-gebouw benoemden een tweede punt van zorg: de korte afstand tussen het ‘tijdelijke’ gebouw (“Maar wél voor 10 jaar!”) van de appartementen, 4 etages hoog, en de voormalige ‘zusterwoningen’, waarin zij net bekomen van een jaren durende asbestsanering. De Alliantie zei dat voor de bezonning – en dus ook voor de schaduwwerking van het gebouw – nog een bezonningsstudie moet plaatsvinden.

De bewoners kunnen zitting te nemen in een werkgroep van De Alliantie, om invloed te kunnen hebben op de ontwikkelingen. Bezwaar maken tegen de komst van de circa 70 statushouders is niet mogelijk.

Geef het een kans

“Geef het een kans”, zei Baâdoud tegen alle verontruste bewoners, “als de ruimte van de parkeerplaats voor een deel anders ingevuld gaat worden, zal er ook gekeken worden naar het gebruik en beheer ervan. Het stadsdeel krijgt meer mogelijkheden om handhavend op te treden tegen overtredingen”.

Veel gestelde vragen

In een flyer met veel gestelde vragen, stonden de volgende contactgegevens voor meer informatie.

Aanspreekpunt ACTA-parkeerterrein: Redmer Witkop, M. 06 12 15 85 10 of E. rwitkop@de-alliantie.nl.

Geluidsoverlast Radion: T. (020) 452 4709 of E. info@radionamsterdam.nl.

Gebiedscoördinator Pedro Veldhuis: M. 06 83 64 04 84 of E. pedro.veldhuis@amsterdam.nl.